risjebo
€ 3,95 verzendkosten brievenbuspost binnen NL
€ 6,50 verzendkosten brievenbuspost binnen Europa
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

algemene voorwaarden

meer info

Algemene voorwaarden van risjebo voor levering aan consumenten alsmede voor bedrijven die inkopen via risjebo.

Voor levering aan consumenten.

Artikel 1 – Algemeen
1.Onder ‘risjebo’ wordt verstaan;
risjebo, gevestigd te (5344 AB) Oss, Willaertstraat 14,
geregisteerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 17246795, BTWnummer: NL150345112B01,
telefoonnummer: 0412-622779,
email: info@risjebo.nl
2.Onder ‘risjebo website’ wordt verstaan: www.risjebo.nl.
3.Onder ‘koop op afstand’ wordt verstaan: een overeenkomst op afstand, die een consumenten koop is.
4.Onder ‘overeenkomst op afstand’ wordt verstaan: een door risjebo georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
5.Onder ‘techniek voor communicatie op afstand’ wordt verstaan: een middel dat zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van partijen kan worden gebruikt voor het sluiten van de overeenkomst op afstand.
6.Onder ‘consumentenkoop’ wordt verstaan: de koop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door risjebo en een koper, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
7.Onder ‘koop’ wordt verstaan: de koopovereenkomst met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door risjebo en een koper.
8.Onder ‘koper’ wordt verstaan: een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
9.Onder ‘bestelling’ wordt verstaan: product(en) die de koper via de risjebo website, middels een overeenkomst op afstand wenst te kopen van risjebo, door het aangeven van haar aanbod middels het elektronisch systeem op de risjebo website.
10.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden producten en of diensten en of overige gesloten overeenkomsten van risjebo met afnemers van deze producten en of diensten danwel diegene die een overeenkomst met risjebo is aangegaan.
11.Door een bestelling te plaatsen via de risjebo website, de email of enige andere wijze ga je akkoord met de algemene voorwaarden.
12.Risjebo heeft het recht om de verkoopvoorwaarden te wijzigen.
13.Alle goederen blijven eigendom van risjebo tot de volledige betaling van de bestelling heeft plaatsgevonden.
14.Alleen correct ingevulde bestelformulieren worden in behandeling genomen. Bij twijfel over de juistheid van de door de koper verstrekte gegevens, heeft risjebo het recht de bestelling niet in behandeling te nemen. Risjebo behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren zonder opgave van reden.
15.Levering van artikelen vindt plaats zolang de voorraad strekt. Indien een product niet voorradig blijkt te zijn, neemt risjebo contact met je op.
16.Niets van de risjebo website mag door derden gebruikt worden zonder uitsluitend schriftelijke toestemming van risjebo. Alle rechten van de risjebo website, zowel het logo, de teksten als alle overige afbeeldingen zijn voorbehouden aan risjebo.

Artikel 2 – Bestelling, bezorging, bezorgkosten en levering
1.Bestellingen kunnen via de risjebo website worden geplaatst.
2.Risjebo hanteert geen minimum bestelbedrag.
3.Een particuliere koper kan alleen producten bestellen via de webwinkel van risjebo.
4.De bestelling is veelal direct uit voorraad leverbaar en zal zo spoedig mogelijk worden afgeleverd (binnen 10 werkdagen na volledige betaling van de bestelling). In geval van leveringen buiten Nederland kan de leveringstermijn afwijken van de hierboven vastgestelde termijn.
5.De door risjebo genoemde aflevertermijn van de bestelling op de risjebo website geldt slechts als indicatie en kan derhalve niet worden beschouwd als een fatale leveringstermijn.
6.Risjebo zal de koper zo spoedig mogelijk schriftelijk, per email of telefonisch op de hoogte stellen indien de bestelling niet binnen de termijn, die is aangegeven op de risjebo website geleverd kan worden.
7.Bij overschrijding van een levertermijn van dertig (30) dagen na de volledige betaling van de bestelling, heeft de koper het recht op teruggave van het aankoopbedrag van de bestelling inclusief de betaalde verzendkosten, maar geen recht op gevolg-, vertraging-, winst- of omzetschade voor koper.
8.De bestelling zal worden afgeleverd op het adres zoals dit door de koper is aangegeven bij het plaatsen van de bestelling.
9.De koper ontvangt een email van risjebo, wanneer de bestelling door risjebo verwerkt en verzonden is.
10.Het afleveren van de bestellingen binnen / buiten Nederland heeft risjebo uitbesteed aan TNT post. Hiervoor berekent risjebo de koper een bedrag van maximaal 6,75 euro, voor levering binnen Nederland. Kosten levering buiten Nederland in overleg.
11.Risjebo is niet gerechtelijk verantwoordelijk voor de integriteit van de afleverwijze van de door de koper bestelde producten.
12.Risjebo is niet aansprakelijk voor diefstal, zoek raken en of beschadiging tijdens verzenden. Of te wel: Is de bestelling gestolen, beschadigd of niet aangekomen, dan heeft u geen recht op geld terug of vervangende artikelen.


Artikel 3 – Prijzen en betaling
1.Prijzen van producten en aanbiedingen op de risjebo website worden uitgedrukt in euro’s. De prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzend- en administratiekosten tenzij anders aangegeven. Voor verzendkosten zie artikel 2, punt 10.
2.De koper dient de bestelling volledig vooruit te betalen, bij gebreke waarvan geen koopovereenkomst tot stand komt.
3.In het geval dat de prijs van de aanbieding of product, zoals deze genoemd is op de risjebo website en/of bevestigingsemail fouten bevat, dan wel onjuist is, behoudt risjebo zich het recht voor deze alsnog binnen een redelijke termijn te wijzigen dan wel te corrigeren. De koper wordt hiervan zo spoedig mogelijk, schriftelijk of via email, op de hoogte gesteld door risjebo. In geval van prijsverhoging kan de koper overgaan tot ontbinding van de koopovereemkomst.
4.Het totaal bedrag moet overgemaakt worden op het bankrekeningnummer van risjebo onder vermelding van het factuurnummer. Het factuurnummer staat vermeld op de factuur, die de koper ontvangt van risjebo, op het door de koper aangegeven emailadres. Het rekeningnummer van risjebo is 62.86.65.113 (ABN AMRO te Oss). De koper dient het bedrag binnen 5 werkdagen vanaf het moment van de factuurdatum te voldoen. Indien de koper hieraan niet voldoet, ontvang je een herinneringsmail van risjebo. Indien je niet (tijdig) betaalt, behoudt risjebo het recht voor de overeenkomst te ontbinden en geen verdere overeenkomsten aan te gaan met de koper.

Artikel 4 – Producten en garantie
1.Risjebo is niet aansprakelijk voor gebreken of slijtage aan het product in het geval van nalatig onderhoud, onjuist gebruik of in het geval van gebruikelijke slijtage van een product.
2.Aanspraak op de garantie kan alleen binnen 7 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk of per email bij risjebo worden ingediend. De koper ontvangt dan instructies van risjebo m.b.t. het toesturen van het product. Stuur dus nooit een product retour zonder instructie van risjebo.
3.Indien aan de voorwaarden is voldaan, repareert of vervangt risjebo het artikel danwel vergoedt risjebo de aankoopprijs of een deel daarvan. De garantie omvat echter geen bijkomende kosten.
4.De garantie is niet van toepassing indien de koper wijzigingen aan het artikel heeft aangebracht, er sprak is van gebreken, die ontstaan zijn door foutief gebruik, het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid, risjebo niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.
5.Risjebo raadt aan de t-shirts en slabbetjes strikt volgens het bijgeleverde wasvoorschrift te wassen, drogen en strijken.
6.Eenmaal gewassen producten kunnen niet geretourneerd worden.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid
1.Ondanks het feit dat risjebo zeer zorgvuldig is ten aanzien van een correcte, duidelijke weergave van prijzen en aanbiedingen, een juiste omschrijving, eisen en kwaliteit van de getoonde producten op de risjebo website, is risjebo niet aansprakelijk voor eventuele fouten, onjuistheden of onvolkomenheden op haar website / bevestigingsemail. Risjebo behoudt zicht het recht deze fouten, onjuistheden of onvolkomenheden ten allen tijde recht te zetten.
2.Mocht de koper schade lijden als gevolg van vertraging, niet (volledig) doorkomen van bestellingen, is risjebo niet aansprakelijk.
3.In ieder geval is de aansprakelijkheid van risjebo voor schade ten alle tijden beperkt tot het maximale aankoopbedrag en de eventueel betaalde verzendkosten. Risjebo is in geen geval aansprakelijk voor eventueel geleden gevolg-, vertraging-, winst- of omzetschade van koper.

Artikel 6 – Klachten, ruilen en restitutie
1.In het geval van koop op afstand heeft de koper het recht om gedurende zeven (7) werkdagen, na ontvangst van de bestelling de koop op afstand zonder opgaven van reden te ontbinden.
2.Ontbinden van de koop of afstand kan uitsluitend schriftelijk of per email geschieden, waarbij dit bericht binnen de voornoemde termijn (zie artikel 6 punt 1) door risjebo moet zijn ontvangen.
3.In geval van ontbinding zal risjebo de door koper aan risjebo betaalde koopprijs, zonder de verzend- en administratiekosten, binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de geretourneerde bestelling terugbetalen, mits en zodra de geretourneerde bestelling vrij van gebreken en schade aan risjebo is geretourneerd. De verzend- en verpakkingskosten voor het retour sturen zijn voor de koper.
4.Wanneer de door risjebo afgeleverde artikelen niet binnen de benoemde termijn (zie artikel 6 punt 1) zijn teruggezonden, gelden de producten als door de koper zonder enig bezwaar geaccepteerd.
5.Om in aanmerking te komen voor het ruilen van het product, danwel een restitutie dient de koper aan de volgende voorwaarden te voldoen:
-De koper stelt risjebo binnen zeven (7) werkdagen, na ontvangst van de bestelling, schriftelijk of per email op de hoogte.
-Het artikel dient binnen zeven (7) werkdagen na overleg met risjebo in bezit te zijn van risjebo. De koper dient het artikel voldoende gefrankeerd retour te sturen aan risjebo (verzend- en verpakkingskosten zijn voor koper). Risjebo raadt aan om een bewijs van verzending te bewaren. Verzend nooit een product retour zonder overleg / instructies van risjebo.
-Het product dient ongebruikt, ongewassen, niet beschadigd en met eventueel aangehechte kaartjes retour gestuurd te worden.
-In geval de koper het artikel wil ruilen voor een ander artikel zal risjebo alleen de verzendkosten en eventuele meerprijs van het artikel in rekening brengen. Dit bedrag dient vooraf voldaan te worden op het rekeningnummer van risjebo.
-Alleen voldoende gefrankeerde zendingen worden aangenomen. Ongeacht de reden van retour zenden. Niet voldoende of geheel niet gefrankeerde retourzendingen worden niet aangenomen en weer retour afzender gezonden.
6.Uitverkoopartikelen kunnen niet geruild worden.

Artikel 7 – Communicatie en privacy-verklaring
1.Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet (behoorlijk) overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander comminucatiemiddel in het verkeer tussen de koper en risjebo, dan wel tussen risjebo en derden, is risjebo niet aansprakelijk. Dit tenzij en er sprake mocht zijn van bewezen opzet en/of grove schuld of nalatigheid vanuit risjebo.
2.De door de koper verstrekte gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Risjebo zal de, door de koper, verstrekte gegevens niet doorgeven aan andere partijen, met uitzondering van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van de bestelling. Bij het plaatsen van een bestelling zijn naam, afleveradres en emailadres noodzakelijk. Deze gegevens worden intern gebruikt om de koper om de hoogte te stellen van bijvoorbeeld wijzigingen in het assortiment, aanbiedingen en andere relevante informatie over risjebo. Indien de koper dit niet op prijs stelt, kan de koper dit kenbaar maken door een email te sturen naar info@risjebo.nl.

Artikel 8 – Wijziging algemene voorwaarden
1.Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

Artikel 9 – Overmacht
1.Onder overmacht wordt verstaan, iedere tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst (op afstand) die niet aan risjebo kan worden toegerekend. Risjebo is niet gehouden haar verplichtingen jegens koper na te komen dan wel kan risjebo haar verplichtingen jegens koper opschorten voor de duur van de overmacht. In geval van overmacht hebben risjebo en koper het recht de overeenkomst op afstand te ontbinden indien de periode tot nakoming langer duurt dan twee maanden. Daarnaast kan risjebo de koper de mogelijkheid bieden tot teruggave van het aankoopbedrag indien nakoming onmogelijk blijft.
2.Ingeval van overmacht is risjebo niet aansprakelijk jegens koper voor gevolg-, vertraging-, winst- of omzetschade. De aansprakelijkheid van risjebo is te allen tijde beperkt tot maximaal het betaalde aankoopbedrag en eventueel de betaalde verzendkosten.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en intellectuele eigendomsrechten
1.Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2.Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar risjebo is gevestigd bevoegd, tenzij risjebo voor de rechter van de woonplaats / vestigingsplaats van de koper kiest.
3.Alle intellectuele eigendomsrechten van de risjebo website en haar producten berusten bij risjebo. Het kopiëren van afbeeldingen of teksten is alleen toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van risjebo.


Voor levering aan bedrijven.

Artikel 1 – Algemeen
1.Onder ‘risjebo’ wordt verstaan;
risjebo, gevestigd te (5344 AB) Oss, Willaertstraat 14,
geregisteerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 17246795, BTWnummer: NL150345112B01,
telefoonnummer: 0412-622779,
email: info@risjebo.nl
2.Onder ‘risjebo website’ wordt verstaan: www.risjebo.nl.
3.Onder ‘koop op afstand’ wordt verstaan: een overeenkomst op afstand.
4.Onder ‘overeenkomst op afstand’ wordt verstaan: een door risjebo georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
5.Onder ‘techniek voor communicatie op afstand’ wordt verstaan: een middel dat zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van partijen kan worden gebruikt voor het sluiten van de overeenkomst op afstand.
6.Onder ‘koop’ wordt verstaan: de koopovereenkomst met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door risjebo en een koper, die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
7.Onder ‘koper’ wordt verstaan: een natuurlijk persoon, die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
8.Onder ‘bestelling’ wordt verstaan: product(en) die de koper via de risjebo website, middels een overeenkomst op afstand wenst te kopen van risjebo, door het aangeven van haar aanbod middels het elektronisch systeem op de risjebo website.
9.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden producten en of diensten en of overige gesloten overeenkomsten van risjebo met afnemers van deze producten en of diensten danwel diegene die een overeenkomst met risjebo is aangegaan.
10.Door een bestelling te plaatsen via de risjebo website, de email of enige andere wijze ga je akkoord met de algemene voorwaarden.
11.Risjebo heeft het recht om de verkoopvoorwaarden te wijzigen.
12.Alle goederen blijven eigendom van risjebo tot de volledige betaling van de bestelling heeft plaatsgevonden.
13.Alleen correct ingevulde bestelformulieren worden in behandeling genomen. Bij twijfel over de juistheid van de door de koper verstrekte gegevens, heeft risjebo het recht de bestelling niet in behandeling te nemen. Risjebo behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren zonder opgave van reden.
14.Levering van artikelen vindt plaats zolang de voorraad strekt. Indien een product niet voorradig blijkt te zijn, neemt risjebo contact met je op.
15.Niets van de risjebo website mag door derden gebruikt worden zonder uitsluitend schriftelijke toestemming van risjebo. Alle rechten van de risjebo website, zowel het logo, de teksten als alle overige afbeeldingen zijn voorbehouden aan risjebo.

Artikel 2 – Bestelling, bezorging, bezorgkosten en levering
1.Bestellingen kunnen via de risjebo website worden geplaatst.
2.Risjebo hanteert geen minimum bestelbedrag.
3.De bestelling is veelal direct uit voorraad leverbaar en zal zo spoedig mogelijk worden afgeleverd (binnen 10 werkdagen na volledige betaling van de bestelling). In geval van leveringen buiten Nederland kan de leveringstermijn afwijken van de hierboven vastgestelde termijn.
4.De door risjebo genoemde aflevertermijn van de bestelling op de risjebo website geldt slechts als indicatie en kan derhalve niet worden beschouwd als een fatale leveringstermijn.
5.Risjebo zal de koper zo spoedig mogelijk schriftelijk, per email of telefonisch op de hoogte stellen indien de bestelling niet binnen de termijn, die is aangegeven op de risjebo website geleverd kan worden.
6.Bij overschrijding van een levertermijn van dertig (30) dagen na de volledige betaling van de bestelling, heeft de koper het recht op teruggave van het aankoopbedrag van de bestelling inclusief de betaalde verzendkosten, maar geen recht op gevolg-, vertraging-, winst- of omzetschade voor koper.
7.De bestelling zal worden afgeleverd op het adres zoals dit door de koper is aangegeven bij het plaatsen van de bestelling.
8.De koper ontvangt een email van risjebo, wanneer de bestelling door risjebo verwerkt en verzonden is.
9.Risjebo is gerechtigd de af te leveren goederen in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door risjebo gedragen.
10.Het afleveren van de bestellingen binnen / buiten Nederland heeft risjebo uitbesteed aan TNT post.
11.Risjebo is niet gerechtelijk verantwoordelijk voor de integriteit van de afleverwijze van de door de koper bestelde producten.
12.Risjebo is niet aansprakelijk voor diefstal, zoekraken en of beschadiging tijdens verzenden. Of te wel: Is de bestelling gestolen, beschadigd of niet aangekomen, dan heeft u geen recht op geld terug of vervangende artikelen.

Artikel 3 – Prijzen en betaling
1.Prijzen van producten en aanbiedingen op de risjebo website worden uitgedrukt in euro’s. De prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzend- en administratiekosten tenzij anders aangegeven. Voor verzendkosten zie artikel 2, punt 10.
2.De koper dient de bestelling volledig vooruit te betalen, bij gebreke waarvan geen koopovereenkomst tot stand komt.
3.In het geval dat de prijs van de aanbieding of product, zoals deze genoemd is op de risjebo website en/of bevestigingsemail fouten bevat, dan wel onjuist is, behoudt risjebo zich het recht voor deze alsnog binnen een redelijke termijn te wijzigen dan wel te corrigeren. De koper wordt hiervan zo spoedig mogelijk, schriftelijk of via email, op de hoogte gesteld door risjebo. In geval van prijsverhoging kan de koper overgaan tot ontbinding van de koopovereemkomst.
4.Het totaal bedrag moet overgemaakt worden op het bankrekeningnummer van risjebo onder vermelding van het factuurnummer. Het factuurnummer staat vermeld op de factuur, die de koper ontvangt van risjebo, op het door de koper aangegeven emailadres. Het rekeningnummer van risjebo is 62.86.65.113 (ABN AMRO te Oss). De koper dient het bedrag binnen 5 werkdagen vanaf het moment van de factuurdatum te voldoen. Indien de koper hieraan niet voldoet, ontvang je een herinneringsmail van risjebo. Indien je niet (tijdig) betaalt, behoudt risjebo het recht voor de overeenkomst te ontbinden en geen verdere overeenkomsten aan te gaan met de koper.
5.De koper dient zich aan de adviesverkoopprijzen te houden. Hierin mogen miniscule wijzigingen aangebracht worden in het kader van het afronden van bedragen. Producten, die uit het assortiment gaan, mogen afgeprijsd worden. Overige aanbiedingen dienen in overleg met risjebo te gaan. De koper mag de producten verkopen middels hun winkel en of webwinkel. Producten dienen niet verkocht te worden op marktplaatsen zoals bijvoorbeeld E-bay. Indien een afnemer zich niet aan een van deze bepalingen houdt, behoudt risjebo zicht het recht om deze afnemer verdere diensten te weigeren en/of deze aansprakelijk te houden voor eventuele schade die dit berokkent op andere afnemers.

Artikel 4 – Producten en garantie
1.Risjebo is niet aansprakelijk voor gebreken of slijtage aan het product in het geval van nalatig onderhoud, onjuist gebruik of in het geval van gebruikelijke slijtage van een product.
2.Aanspraak op de garantie kan alleen binnen 7 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk of per email bij risjebo worden ingediend. De koper ontvangt dan instructies van risjebo m.b.t. het toesturen van het product. Stuur dus nooit een product retour zonder instructie van risjebo.
3.Indien aan de voorwaarden is voldaan, repareert of vervangt risjebo het artikel danwel vergoedt risjebo de aankoopprijs of een deel daarvan. De garantie omvat echter geen bijkomende kosten.
4.De garantie is niet van toepassing indien de koper wijzigingen aan het artikel heeft aangebracht, er sprak is van gebreken, die ontstaan zijn door foutief gebruik, het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid, risjebo niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.
5.Risjebo raadt aan de t-shirts en slabbetjes strikt volgens het bijgeleverde wasvoorschrift te wassen, drogen en strijken.
6.Eenmaal gewassen producten kunnen niet geretourneerd worden.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid
1.Ondanks het feit dat risjebo zeer zorgvuldig is ten aanzien van een correcte, duidelijke weergave van prijzen en aanbiedingen, een juiste omschrijving, eisen en kwaliteit van de getoonde producten op de risjebo website, is risjebo niet aansprakelijk voor eventuele fouten, onjuistheden of onvolkomenheden op haar website / bevestigingsemail. Risjebo behoudt zicht het recht deze fouten, onjuistheden of onvolkomenheden ten allen tijde recht te zetten.
2.Mocht de koper schade lijden als gevolg van vertraging, niet (volledig) doorkomen van bestellingen, is risjebo niet aansprakelijk.
3.In ieder geval is de aansprakelijkheid van risjebo voor schade ten alle tijden beperkt tot het maximale aankoopbedrag en de eventueel betaalde verzendkosten. Risjebo is in geen geval aansprakelijk voor eventueel geleden gevolg-, vertraging-, winst- of omzetschade van koper.

Artikel 6 – Klachten, ruilen en restitutie
1.In het geval van koop op afstand heeft de koper het recht om gedurende zeven (7) werkdagen, na ontvangst van de bestelling de koop op afstand zonder opgaven van reden te ontbinden.
2.Ontbinden van de koop of afstand kan uitsluitend schriftelijk of per email geschieden, waarbij dit bericht binnen de voornoemde termijn (zie artikel 6 punt 1) door risjebo moet zijn ontvangen.
3.In geval van ontbinding zal risjebo de door koper aan risjebo betaalde koopprijs, zonder de verzend- en administratiekosten, binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de geretourneerde bestelling terugbetalen, mits en zodra de geretourneerde bestelling vrij van gebreken en schade aan risjebo is geretourneerd. De verzend- en verpakkingskosten voor het retour sturen zijn voor de koper.
4.Wanneer de door risjebo afgeleverde artikelen niet binnen de benoemde termijn (zie artikel 6 punt 1) zijn teruggezonden, gelden de producten als door de koper zonder enig bezwaar geaccepteerd.
5.Om in aanmerking te komen voor het ruilen van het product, danwel een restitutie dient de koper aan de volgende voorwaarden te voldoen:
-De koper stelt risjebo binnen zeven (7) werkdagen, na ontvangst van de bestelling, schriftelijk of per email op de hoogte.
-Het artikel dient binnen zeven (7) werkdagen na overleg met risjebo in bezit te zijn van risjebo. De koper dient het artikel voldoende gefrankeerd retour te sturen aan risjebo (verzend- en verpakkingskosten zijn voor koper). Risjebo raadt aan om een bewijs van verzending te bewaren. Verzend nooit een product retour zonder overleg / instructies van risjebo.
-Het product dient ongebruikt, ongewassen, niet beschadigd en met eventueel aangehechte kaartjes retour gestuurd te worden.
-In geval de koper het artikel wil ruilen voor een ander artikel zal risjebo alleen de verzendkosten en eventuele meerprijs van het artikel in rekening brengen. Dit bedrag dient vooraf voldaan te worden op het rekeningnummer van risjebo.
-Alleen voldoende gefrankeerde zendingen worden aangenomen. Ongeacht de reden van retour zenden. Niet voldoende of geheel niet gefrankeerde retourzendingen worden niet aangenomen en weer retour afzender gezonden.
6.Uitverkoopartikelen kunnen niet geruild worden.

Artikel 7 – Communicatie en privacy-verklaring
1.Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet (behoorlijk) overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander comminucatiemiddel in het verkeer tussen de koper en risjebo, dan wel tussen risjebo en derden, is risjebo niet aansprakelijk. Dit tenzij en er sprake mocht zijn van bewezen opzet en/of grove schuld of nalatigheid vanuit risjebo.
2.De door de koper verstrekte gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Risjebo zal de, door de koper, verstrekte gegevens niet doorgeven aan andere partijen, met uitzondering van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van de bestelling. Bij het plaatsen van een bestelling zijn naam, afleveradres en emailadres noodzakelijk. Deze gegevens worden intern gebruikt om de koper om de hoogte te stellen van bijvoorbeeld wijzigingen in het assortiment, aanbiedingen en andere relevante informatie over risjebo. Indien de koper dit niet op prijs stelt, kan de koper dit kenbaar maken door een email te sturen naar info@risjebo.nl.

Artikel 8 – Wijziging algemene voorwaarden
1.Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

Artikel 9 – Overmacht
1.Onder overmacht wordt verstaan, iedere tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst (op afstand) die niet aan risjebo kan worden toegerekend. Risjebo is niet gehouden haar verplichtingen jegens koper na te komen dan wel kan risjebo haar verplichtingen jegens koper opschorten voor de duur van de overmacht. In geval van overmacht hebben risjebo en koper het recht de overeenkomst op afstand te ontbinden indien de periode tot nakoming langer duurt dan twee maanden. Daarnaast kan risjebo de koper de mogelijkheid bieden tot teruggave van het aankoopbedrag indien nakoming onmogelijk blijft.
2.Ingeval van overmacht is risjebo niet aansprakelijk jegens koper voor gevolg-, vertraging-, winst- of omzetschade. De aansprakelijkheid van risjebo is te allen tijde beperkt tot maximaal het betaalde aankoopbedrag en eventueel de betaalde verzendkosten.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en intellectuele eigendomsrechten
1.Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2.Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar risjebo is gevestigd bevoegd, tenzij risjebo voor de rechter van de woonplaats / vestigingsplaats van de koper kiest.
3.Alle intellectuele eigendomsrechten van de risjebo website en haar producten berusten bij risjebo. Het kopiëren van afbeeldingen of teksten is alleen toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van risjebo.

Laatst gewijzigd op 2-12-2013

copyright risjebo 2009 - 2019 risjebo is een geregistreerde merknaam
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu